HUNGARY

MAV - ÖBB Grenzbahnhof Hegyeshalom mit Zug EC 63 "Bartók Béla" München - Salzburg - Wien Westbf. - Hegyeshalom - Györ - Budapest-Keleti pu. (Juni 2007)
MAV - ÖBB Grenzbahnhof Hegyeshalom mit Zug EC 63 "Bartók Béla" München - Salzburg - Wien Westbf. - Hegyeshalom - Györ - Budapest-Keleti pu. (Juni 2007)
MAV - SZ Grenzbahnhof Gyekenyes (April 2011)
MAV - SZ Grenzbahnhof Gyekenyes (April 2011)

Klicken Sie auf eine Unterkategorie ....