SCHWABACH - KARLOVY VARY (- SCHWABACH)

.... in Nürnberg Hbf

Zugbildung: 29.06.11 DZ 13990 06:22 NSC XTKV 10:05 - Lok 232 > Bom > Bom > Bom > WR > WG > Bom > Bc > Bvc